KO3326     48/16

KO3326 48/16

B blue/black     GY grey/orange     BL shiny black